top of page

Deskundige in bodemonderzoek: ASSET

Neem nu contact met ons op!

Bodemonderzoek

ASSET is erkend als "bodemsaneringsdeskundige type 2". Wij staan ten dienste van een zeer divers cliënteel : bedrijven, particulieren, notarissen, advocaten, openbare besturen, intercommunales, projectontwikkelaars, …

Bij de opmaak van de dossiers worden steeds de belangen van onze klanten zo optimaal mogelijk behartigd: de aanwending van de beste technieken en continue budgetbewaking zijn belangrijke aandachtspunten, uiteraard rekening houdende met de wettelijke bepalingen. De analyses worden uitgevoerd door een erkend laboratorium.

Deskundige begeleiding bij bodemonderzoeken

• technische verslagen en milieukundige begeleiding in het kader van grondverzet:

Een technisch verslag wordt opgemaakt in opdracht van de bouwheer of het studiebureau in het kader van een bouw- of infrastructuurproject. Het aantal boringen en analyses wordt bepaald volgens de omvang van het grondverzet. In het rapport worden de gebruiksmogelijkheden van de uit te graven of uitgegraven bodem beschreven en weergegeven op een zoneringsplan. Hierbij wordt er steeds naar gestreefd om de kosten voor de afvoer van de gronden te minimaliseren. De afgravingswerken kunnen desgewenst ter plaatse begeleid worden door een milieukundig begeleider.

• studie ontvangende grond:

In bepaalde gevallen moet de bouwheer, eigenaar of gebruiker op de plaats van bestemming een studie ontvangende grond laten uitvoeren. Deze studie moet aantonen dat de plaats van bestemming een minder goede bodemkwaliteit heeft dan deze van de aan te voeren grond.

• oriënterende bodemonderzoeken:

In het kader van een oriënterend bodemonderzoek wordt de kwaliteit van de bodem gescreend. Hierbij worden de nodige grond- en grondwaterstalen onderzocht, genomen ter hoogte van verdachte en onverdachte zones. Het aantal stalen hangt af van het aantal risicozones, de grootte er van en de omvang van het onderzoeksterrein. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt bepaald of een beschrijvend bodemonderzoek noodzakelijk is.

• bodemsaneringsprojecten:

In een bodemsaneringsproject wordt de wijze bepaald waarop de sanering van een verontreinigingskern zal worden uitgevoerd. De projectleider vergelijkt hierbij de relevante saneringstechnieken op gebied van efficiëntie, toepasbaarheid, kostprijs en timing. Op basis hiervan wordt de meest geschikte saneringstechniek gekozen en in een rapport voorgesteld aan de OVAM.

• beschrijvende bodemonderzoeken

Het beschrijvend bodemonderzoek heeft als doel een driedimensionaal beeld te vormen van een verontreiniging, aanwezig in de bodem. De verontreinigingskern wordt horizontaal en verticaal afgeperkt door middel van boringen en/of peilbuizen. Vervolgens worden de mogelijke risico’s, uitgaande van de verontreiniging, ingeschat. Op basis van een risico-evaluatie wordt bepaald of er een sanering noodzakelijk is.

• milieukundige begeleiding van bodemsaneringen:

Tijdens de bodemsanering worden de werken door een aannemer uitgevoerd, zoals voorgesteld in het bodemsaneringsproject, onder begeleiding van een milieukundig begeleider. Zijn taken zijn o.a.: begeleiden, sturen en opvolgen van de saneringswerken, controle naar behalen van de saneringsdoelstelling, nazorg,…

• aanvragen van statuut vrijstelling saneringsplicht:

Als er op uw terrein verontreiniging wordt vastgesteld, kunt u als eigenaar, gebruiker of exploitant onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de saneringsplicht. Onze projectleiders geven u hieromtrent graag advies en kunnen u begeleiden bij uw aanvraag bij de OVAM.

• schrapping uit het grondeninformatieregister:

De OVAM beheert een grondeninformatieregister, waar alle mogelijke bodemverontreiniging in kaart worden gebracht op basis van informatie van bodemsaneringsdeskundigen en de gemeentelijke inventaris. De gemeente stelt deze inventaris van risicogronden op en wisselt de informatie uit met de OVAM. Indien een grond ten onrechte als risicogrond werd opgenomen in de gemeentelijke inventaris, dient een gemotiveerde verklaring opgemaakt worden door de bodemsaneringsdeskundige na een plaatsbezoek en een grondig historisch onderzoek. Op basis van deze verklaring kan een terrein geschrapt worden als risocogrond.

• consultancy in het kader van het bodemdecreet / VLAREBO:

Bij een overdracht of sanering zijn steeds meerdere betrokken partijen aanwezig, vaak met verschillende belangen. Het is in veel gevallen zinvol om u als betrokken partij te laten bijstaan door een bodemsaneringsdeskundige. Wij geven u advies op maat rekening houdende met uw wensen, de mogelijkheden op het terrein en de wetgevingen. Dit kan gaan van een algemene adviesverlening, het nagaan van de verplichting tot een bodemonderzoeken, een controle-onderzoek tot een kostenraming voor een sanering.

• second opinion bij een reeds eerder uitgevoerd onderzoek:

Bij reeds uitgevoerde bodemonderzoeken kan een second opinion interessant zijn. Er kan een louter inhoudelijke screening van het uitgevoerde onderzoek worden uitgevoerd, maar er kunnen ook controle-stalen genomen worden om de resultaten en besluiten te verifiëren.

• waterbodemonderzoek:

In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding er van.

bottom of page